میزبانی وب لینوکس

میزبانی وب ابری لینوکس ( هاست لینوکس ابری )

LH-500 • 500MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 500 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 0 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
LH-1G • 1000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 1000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 1 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
LH-1G + SSL

پلان میزبانی وب LH-1G
(149,900 تومان)

یک دامین رایگان .IR
(9,000 تومان)

یک گواهینامه SSL
(149,900 تومان)

308800

LH-3G • 3000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 3000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 1 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
LH-5G • 5000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 5000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 2 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
LH-10G • 10000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 10000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 3 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
LH-20G • 20000MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود ایمیل
 • NGINX وب سرویس
 • 20000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 5 AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP