نمایندگی ابری لینوکس - ریسلری لینوکس

LRH-1G

 • 1GB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • 1000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • Unlimited AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 1000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • Unlimited __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
شروع از
1,681,875 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-3G

 • 3GB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • 3000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • Unlimited AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 3000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • Unlimited __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
شروع از
2,803,125 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-5G

 • 5GB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • 5000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • Unlimited AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 5000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • Unlimited __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
شروع از
3,737,500 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-10G

 • 10GB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • 10000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • Unlimited AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 10000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • Unlimited __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
شروع از
6,540,625 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-20G

 • 20GB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • 20000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • Unlimited AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 20000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • Unlimited __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
شروع از
9,343,750 ریال
ماهانه
سفارش دهید
LRH-50G

 • 50GB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • 50000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • Unlimited AddonDomain
 • NGINX Webserver
 • cPanel CP
 • 50000 _Space
 • Unlimited _Bandwidth
 • روزانه، هفتگی، ماهیانه _Backup
 • Unlimited __Subdomain
 • Unlimited __Email
 • Unlimited __FTP
 • Unlimited __SQL
 • Unlimited __ParkDomain
 • Unlimited __AddonDomain
 • NGINX __Webserver
 • cPanel __CP
شروع از
14,950,000 ریال
ماهانه
سفارش دهید