میزبانی وب لینوکس

میزبانی وب ابری لینوکس ( هاست لینوکس ابری )

VE-1
 • 1024MB حافظه گارانتی
 • 256MB حافظه اشتراکی
 • 30GB فضا هارد
 • 500GB پهنای باند
 • اروپا / کانادا موقعیت
VE-2
 • 1536MB حافظه گارانتی
 • 512MB حافظه اشتراکی
 • 60GB فضا هارد
 • 1000GB پهنای باند
 • اروپا / کانادا موقعیت
VE-3
 • 2560MB حافظه گارانتی
 • 1024MB حافظه اشتراکی
 • 100GB فضا هارد
 • 2000GB پهنای باند
 • اروپا / کانادا موقعیت
VE-4
 • 3584MB حافظه گارانتی
 • 1536MB حافظه اشتراکی
 • 150GB فضا هارد
 • 2300GB پهنای باند
 • اروپا / کانادا موقعیت
VE-5
 • 4608MB حافظه گارانتی
 • 2048MB حافظه اشتراکی
 • 200GB فضا هارد
 • 2500GB پهنای باند
 • اروپا / کانادا موقعیت