سیستم عامل Arch linux

سیستم عامل Arch linux

این توزیع سبک و سریع است و با هدف ارائه قابلیت های ساده تولید شده است.

SSH تنها رابط نصب شده است به نحوی که سیستم شما به صورت مطلوب با آن همگانی دارد.این توزیع نیاز به مهارت های پیشرفته admin  لینوکس دارد.

سیستم عامل Arch linux
Web Hosting
Email Hosting
Gaming
Easy to use
VersionsArchLinux (latest version) 64bit
Core3.14.32-grs (OVH)
linux-lts (ArchLinux)
LanguagesEnglish
Access to a serverEmail service
FTP ( port : 21 )POP3 (Port 110)
SSH (Port 22)IMAP (Port 143)
TSE (Port 3389)SMTP (Port 25)
Web servicesProgrammation
Web (Port 80)My SQL
Named (Port 53)PHP