سیستم عامل ویندوز سرور 2012

سیستم عامل ویندوز سرور 2012 Standard Edition

Standard Edition  شامل همه ی نوآوری هایی  که سیستم عامل سرور 2012 مثل  IIS8 و اکتیو دایرکتوری و Powershell و Nic  و خدمات فایل و همه ویژگی های دیگر گنجانده شده است.

بحث سهولت مدیریت آن تا حد زیادی بهبود یافته و رابط “Server Manager” با استفاده از 2300 Powershell  و cmdlets حل شده است.

نسخه مرکز داده نیز شامل تمام ویژگی های نسخه استاندارد است و با این تفاوت که تعداد نامحدودی ماشین های مجازی را اجرا کند.

سیستم عامل ویندوز سرور 2012 Standard Edition
Web Hosting
Email Hosting
Gaming
Easy to use
VersionsDatacenter Edition 64bit
Standard Edition 64bit
Core
LanguagesEnglish
French
Access to a serverEmail service
FTP ( port : 21 )POP3 (Port 110)
SSH (Port 22)IMAP (Port 143)
TSE (Port 3389)SMTP (Port 25)
Web servicesProgrammation
Web (Port 80)My SQL
Named (Port 53)PHP