پلتفرم ذخیره سازی Ceph

در محاسبات ، Ceph یک نرم افزار رایگان است که پلت فرمی برای ذخیره سازی داده ها بر روی دسته بندی های کامپیوتر  و رابط بین بلاک های ذخیره سازی و Object ها و منابع File-level است درصورتی که ذخیره سازی Raid به نحوی است که بدون توجه به نوع دیتا آن ها را ذخیره می کند. سطح ذخیره سازی آن فایل را مشخص می کند و هدف Ceph در درجه اول توزیع کامل اطلاعت در دسته های کامپیوتری است به طوری که هیچ نقطه ای از دست نرود و همیشه قابل دسترس باشد. Ceph باعث می شود داده ها تکرار شوند و احتمال وقوع خطا را کاهش می دهد به وسیله سخت افزار معمول و بدون نیاز به ساپورت هیج سخت افزار خاص دیگر این کار قابل انجام است.

Object Storage:

یک معماری  ذخیره سازی است که داده ها را به عنوان اشیاء به معماری دیگر ذخیره سازی مانند فایل سیستم ( که مدیریت داده ها به صورت سلسله مراتب فایل ) و یا ذخیره سازی بلوک ( که مدیریت داده ها به عنوان بلوک در داخل sector ها و track ها ) مدیریت می کند.

Block Storage:

در محاسبات (مخصوصا انتقال داده ها و ذخیره سازی داده ها)، یک بلوک، گاهی اوقات به عنوان یک رکورد فیزیکی، دنباله ای از بایت یا بیت، داشتن یک حداکثر طول، که به آن اندازه بلوک می گویند.

File System:

فیال سیستم Ceph بر روی همان سیستم ذخیره سازی اشیاء قابل اجرا است به طوری که رابط ذخیره سازی اشیاء و بلوک ها می باشد. فایل سیستم به صورت پویا توازنی را بر روی توزیع داده به طور مساوی بین میزبان خوشه ها برقرار می کند.این عملیات تضمین می کند با کارایی بالا و بار های سنگین خدشه ای بر روی میزبان های خاص در درون خوشه وارد نیاورد.

RedHatتوسعه دهنده
C++, Perlنوشته شده
Linuxسیستم عامل
Distributed object storeنوع
LGPL 2.1لایسنس
ceph.comوب سایت