خطای زیر به چه معنی است؟

اعضا > مرکز آموزش > پشتیبانی سرور مجازی > دستورات کارآمد SSH > خطای زیر به چه معنی است؟

خطای "ip_conntrack: table full, dropping packet" چیست؟

اگر سرور شما دچار مشکلی شده, پس از ورود به سرور از طریق "SSH" , دستور زیررا وارد کنید:

tail -f /var/log/messages

با کمک این دستور, 10 پیام آخر "log" سرور را خواهید دید.

اگر پیام " ip_conntrack: table full, dropping packet" را رویت کردید, مراحل زیر را طی کنید:

دستور زیر را اجرا نمایید:

sysctl net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max

-خروجی این دستور به صورت یک عدد خواهد بود. -این عدد را باید افزایش دهید و برای انجام این کار از دستور زیر بهره ببرید:

sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=12000
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
220 کاربر این را مفید یافتند 417 نظرات

در همین زمینه