مرکز آموزش


اعضا > مرکز آموزش > مقالات عمومی

مقالات

 چگونه می توانیم آدرس "ip" را بیابیم؟

بدین منظور یکی از سایت های ذیل استفاده نمایید: http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip http://www.whatismyip.com/ http://whatismyipaddress.com پس از ورود به این سایت ها , عبارتی مانند زیر به شما...