مرکز آموزش

  1. چگونه فعال بودن و وضعیت "innodb" را در "mysql" بررسی کنیم؟

چگونه فعال بودن و وضعیت "innodb" را در "mysql" بررسی کنیم؟

اعضا > مرکز آموزش > درباره سرورهای اختصاصی لینوکسی > چگونه فعال بودن و وضعیت "innodb" را در "mysql" بررسی کنیم؟

به منظور فعال کردن "innodb" , در ابتدا کنترل فرمایید که خط زیر در فایل "/etc/my.cnf" موجود باشد:

skip-inndob

با افزودن خط زیر در فایل "/etc/my.cnf" , نوع پیش فرض برای جدول "innodb" انتخاب می شود:

default-table-type=innodb

برای اطمینان یافتن از فعال بودن "innodb" , پس از دسترسی "root" به "mysql" متصل, سپس دستور زیر را وارد نمایید:

SHOW VARIABLES LIKE 'have_innodb';

اگر نتیجه را به صورت زیر مشاهده نمودید, بدین معنی است که "innodb" در "mysql" فعال است:

+-------------------------+-------------+
| Variable_name | Value |
+-------------------------+------------+
| have_innodb | YES |
+-------------------------+------------+

اما اگر "innodb" در سرورتان فعال نیست, "mysql" را به همراه گزینه " --with-innodb" کامپایل فرمایید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟
203 کاربر این را مفید یافتند 416 نظرات

در همین زمینه