مرکز آموزش


اعضا > مرکز آموزش > مقالات عمومی

مقالات

 چگونه می توانیم آدرس "ip" را بیابیم؟

بدین منظور یکی از سایت های ذیل استفاده نمایید:http://www.ip-adress.com/what_is_my_iphttp://www.whatismyip.com/http://whatismyipaddress.comپس از ورود به این سایت ها , عبارتی مانند زیر به شما نمایش...