VMware ESXi 5.5

VMware ESXi 5.5

ESXi  یک VMware Hypervisor  مشهور است که در اغلب سرورها استفاده می شود که از از طریق Bare-Metal اجرا می شود. میزبان پایتحت به شما این سیستم عامل آماده به کار را پیشنهاد می کند و قابل مدیریت با vSphere Client   و برای ویندوز به صورت رایگان قابل استفاده و در دسترس است.

ESXi  یک ایده آل برای ساختن پروژه هایی بر روی یک یا چند سرور است. برای Upgrade  کردن آن به نسخه های پیشرفته تر کافی است تنها به ابزار مدیریت مرکزی (vCenter)  مراجه کرد.migration  و load balancing  و قابلیت همیشه در دسترس بودن و داشتن Backup  و غیره از ویژگی های این سیستم مجازی سازی است.

میزبان پایتخت این سه ورژن متفاوت ESXi را پیشنهاد می­کند:

– Version 4.1 is now recognised as a highly reliable and stable solution (free up to 32 GB RAM)
– Version 5.0 brings numerous improvements (free up to 32 GB RAM)
– Version 5.5, free and no RAM limitations.

چند ویژگی جدید در ESXi 5.5:

– More resources on the VMs (up to 32 vCPUs and 1 TB RAM)
– VMFS-5 (supports disks of over 2 TB)
– SSD Swap Cache (integrated swap management on SSD)
– ESXi firewall (controls access to the management interface)

در vSphere 5.5 :

– Sphere Storage Appliance (enables local storage on several hosts)
– vSphere Storage DRS (for enabling and automating data distribution across multiple datastores)
– vSphere Storage I/O Control (for managing NFS datastore performance)
– vSphere Network I/O Control (manages network access for each VM)

VMware ESXi 5.5
Web Hosting
Email Hosting
Gaming
Easy to use
VersionsVMware ESXi Server 5.5
VMware ESXi Server 5.0
CoreVMkernel 5.5 (built-in)
VMkernel 5.0 (built-in)
LanguagesEnglish
Access to a serverEmail service
FTP ( port : 21 )POP3 (Port 110)
SSH (Port 22)IMAP (Port 143)
TSE (Port 3389)SMTP (Port 25)
Web servicesProgrammation
Web (Port 80)My SQL
Named (Port 53)PHP