سیستم عامل CentOS

سیستم عامل CentOS

CentOS یک توزیع با بسته هایی است که از منابع Red Hat Enterprise Linux برگرفته شده است.

و به صورت رایگان قابل استفاده است ولی پشتیبانی Red Hat  لینوکس و یا تاییده سخت افزاری آن را ندارد.

این توزیع یک دسترسی کمینه با SSH  دارد.

سیستم عامل CentOs
Web Hosting
Email Hosting
Gaming
Easy to use
VersionsCentos 5.9 64bit
Centos 6.5 64bit
Centos 7.0 64bit
Core3.14.32-grs (OVH)
2.6.32 (CentOS)
3.10 (CentOS)
LanguagesEnglish
French
Spanish
German
Polish
Italian
Portuguese
Dutch
Access to a serverEmail service
FTP ( port : 21 )POP3 (Port 110)
SSH (Port 22)IMAP (Port 143)
TSE (Port 3389)SMTP (Port 25)
Web servicesProgrammation
Web (Port 80)My SQL
Named (Port 53)PHP