محاسبه درصد دان تایم و آپ تایم

در دسترس بودن عموما به درصد آپتایم یک سیستم در یک سال گفته می شود. جدول پایین مقدار دانتایم مجاز بر اساس درصد در دسترس بودن یک سیستم را نشان می دهد، به طوریکه یک سیستم می بایست به صورت مداوم اقدام به پردازش و انجام عملیات نماید. توافقنامه سرویس ها معموما بر اساس مقدار دانتایم ماهیانه محاسبه می شود اما این موضوع بستگی به قرارداد شما با میزبان مربوطه دارد. این جدول محاسبات انجام شده بر اساس مقدار زمان دسترسی بر پایه سالیانه، ماهیانه، هفتگی و روزانه را به نمایش می گذارد.

Availability %Downtime per yearDowntime per monthDowntime per weekDowntime per day
90% (“one nine”)36.5 days72 hours16.8 hours2.4 hours
95%18.25 days36 hours8.4 hours1.2 hours
97%10.96 days21.6 hours5.04 hours43.2 minutes
98%7.30 days14.4 hours3.36 hours28.8 minutes
99% (“two nines”)3.65 days7.20 hours1.68 hours14.4 minutes
99.5%1.83 days3.60 hours50.4 minutes7.2 minutes
99.8%17.52 hours86.23 minutes20.16 minutes2.88 minutes
99.9% (“three nines”)8.76 hours43.8 minutes10.1 minutes1.44 minutes
99.95%4.38 hours21.56 minutes5.04 minutes43.2 seconds
99.99% (“four nines”)52.56 minutes4.38 minutes1.01 minutes8.66 seconds
99.995%26.28 minutes2.16 minutes30.24 seconds4.32 seconds
99.999% (“five nines”)5.26 minutes25.9 seconds6.05 seconds864.3 milliseconds
99.9999% (“six nines”)31.5 seconds2.59 seconds604.8 milliseconds86.4 milliseconds
99.99999% (“seven nines”)3.15 seconds262.97 milliseconds60.48 milliseconds8.64 milliseconds
99.999999% (“eight nines”)315.569 milliseconds26.297 milliseconds6.048 milliseconds0.864 milliseconds
99.9999999% (“nine nines”)31.5569 milliseconds2.6297 milliseconds0.6048 milliseconds0.0864 milliseconds

چه مقدار Downtime قابل قبول است ؟
یک پاسخ مشخص برای این موضوع وجود ندارد، اما به طور قطع این موردی مهم است که کمترین زمان آن برای هر سازوکار اهمیت دارد.